Algemene voorwaarden Sietske Koopman

Algemene Voorwaarden – Aankopen kunstwerk Sietske Koopman

I Algemeen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Kunstwerk: Vrij Werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de opdrachtgever.

1.3 Kunstenaar: Sietske Alblas Koopman

ingeschreven in het handelsregister van KvK te Middelburg onder nummer 70980411.

1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de koper en/of de kunstenaar.

3. De overeenkomst

3.1 Tussen de koper en de kunstenaar wordt een koopovereenkomst afgesloten en opgestuurd aan de koper met een specificatie van het te kopen kunstwerk.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de beëindiging van de overeenkomst plaats te vinden vóór betaling van het volledige aankoopbedrag door de koper door middel van een schriftelijke verklaring onder opgave van redenen.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, treedt de beëindiging in werking op het moment van ontvangst van de schriftelijke beëindigingsmededeling.

3.4 De koper heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen hebben

vergeleken met gekochte kunstwerk. De koper heeft zonodig voorafgaande aan de sluiting van het koopovereenkomst hiervan vergewist.

II Betaling en Levering

4. Prijsopgaven

4.1 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen op de website http://www.sietskekoopman.nl luidden in euro’s en zijn inclusief 9% btw.

5. Betaling

5.1 Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt uiterlijk 14

(Veertien) dagen vóór levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld.

5.2 Bij het ingebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag binnen 30 (dertig) dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, is de kunstenaar gerechtigd de

koopovereenkomst te beëindigen. De eventuele gestorte gelden worden dan geretourneerd aan de koper.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.4 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.

5.5 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.

6. Uniekheidsgarantie

6.1 De kunstenaar zal zich onthouden van het maken van een gelijk kunstwerk, uitgezonderd grafiek.

6.2 linodrukken of ander grafisch werk met een oplage is genummerd.

7. Levering

7.1 Het kunstwerk moet door de koper zelf opgehaald worden bij de kunstenaar tenzij anders afgesproken.

7.2 De koper aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer door de kunstenaar bepaald tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De kunstenaar verplicht zich door het kunstwerk juist en met deugdelijk materiaal verpakt over te dragen aan de koper.

7.5 Het werk kan mee genomen worden door de koper, na betaling van het volledige bedrag.

8. Aansprakelijkheid na levering

De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht en levering aan de koper of aan iemand die door de koper is aangewezen voor levering, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

III Diversen

9. Risico en risico-overgang

Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de koper op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de koper of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering van het kunstwerk.

10. Rechtsvorderingen

10.1 De koper kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van levering.

11. Auteursrecht

11.1 De koper is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

11.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonificeerd, afgebeeld op de website http://www.sietskekoopman.nl

12. Overmacht

12.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

12.3 Als de overmachttoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.

13. Overlijden kunstenaar

13.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.

13.2 Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beëindigd en is de opdrachtgever tot niets meer verplicht.

14. Faillissement en surséance van betaling

Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

15. Wijziging van omstandigheden

Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

16. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

17. Privacy wet.

17.1 Zodra er contact is tussen koper en kunstenaar of een koopovereenkomst word opgesteld worden er persoonsgegevens bewaard van de koper, door de kunstenaar. Deze gegevens zal de kunstenaar met respect behandelen, uitsluitend gebruiken voor haar eigen administratie. Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

17.2 WordPress houdt via de website www.sietskekoopman.nl statistieken bij over hoe de gebruiker de website gebruikt.

17.3 door het bezoeken van de website www.sietskekoopman.nl gaat u hier mee (17.2) akkoord.

Sietske koopman Bijgewerkt. 24 juni 2019